ORGANY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

M zakresie współpracy przy tworzeniu prawa wspólnotowego dotyczącego kolei są to ministerstwa właściwe do spraw transportu (w Polsce obecnie Ministerstwo Infrastruktury), a w zakresie stosowania prawa wspólnotowego: Narodowe Organy do spraw Bezpieczeństwa (ang. National Safety Authority – NSA), których działalność dotyczy → certyfikacji bezpieczeństwa przewoźników, → autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury, → zezwalania na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów i → krajowej certyfikacji urządzeń i systemów, a także Narodowe Organy Dochodzeniowe (ang. National Investigation Body – NIB), zajmujące się dochodzeniami po → wypadkach i wydarzeniach kolejowych, oraz Organy Regulacyjne (ang. Regulatory Body – RB). Funkcję RB i funkcję NSA w Polsce pełni Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Funkcję NIB pełni w Polsce Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

UTK jako NSA w zakresie → oceny zgodności WE składników interoperacyjności i → weryfikacji WE zgodności podsystemów to organ wyspecjalizowany, współpracujący z organem wiodącym, którym w tym zakresie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii