ORGANIZACJE UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

W odniesieniu do legislacji wspólnotowej w zakresie transportu kolejowego są to: Europejska Federacja Pasażerów (ang. European Passenger Federation – EPF), Europejska Platforma Klientów Kolejowych Usług Towarowych (ang. European Rail Freight Customers Platform – ERFCP) oraz Europejskie Forum Niepełnosprawnych (ang. European Disability Forum). Organizacje te włączane są w prace Europejskiej Agencji Kolejowej poprzez konsultacje na różnych etapach prac nad przyszłymi regulacjami prawnymi.

Włączanie tych organizacji w prace legislacyjne ma zapewnić wymaganą dyrektywami zgodność rozwiązań z potrzebami użytkowników końcowych, rozumianych jako pasażerowie i nadawcy ładunków.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii