NARODOWY ORGAN DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

Organ krajowy odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego. Nadzór ten obejmuje → certyfikację bezpieczeństwa przewoźników, → autoryzację bezpieczeństwa zarządców, kontrolę stosowania procedur → systemów zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z zapisami → Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych, a także wydawanie → zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów, → krajową certyfikację urządzeń i systemów, jak również kontrolę eksploatacji urządzeń, systemów i podsystemów zgodnie z zapisami → Dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie oraz prawa krajowego.

Istnienie organów NSA w poszczególnych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej jest narzucone prawem wspólnotowym. Prawo wspólnotowe dopuszcza także wspólne tworzenie przez państwa organów do spraw bezpieczeństwa, powołanych do nadzoru nad bezpieczeństwem w transporcie transgranicznym.

W Polsce funkcję NSA pełni prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Zob. też: organy państw członkowskich.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii