INWESTYCJE KOLEJOWE – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Inwestycje kolejowe realizowane są z funduszy publicznych i dlatego podlegają prawu zamówień publicznych. Nakłada to na zamawiającego pewne obowiązki w zakresie ogłoszenia przetargu, czasu dla oferentów na przygotowanie ofert, komunikacji z oferentami podczas przygotowywania ofert, zasad składania ofert, zasad ich otwierania czy wreszcie współpracy z instytucją odwoławczą, jaką jest Krajowa Izba Odwoławcza. Prawo zamówień publicznych w szczególności gwarantuje potencjalnym oferentom możliwość zadawania pytań co do dokumentów przetargowych i zobowiązuje zamawiającego nie tylko do odpowiedzi na te pytania, ale także do wydłużania czasu na przygotowanie ofert, jeśli odpowiedź wpływa na ich przygotowanie. Wszystkie pytania i odpowiedzi stają się częścią dokumentacji przetargowej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich potencjalnych oferentów.

Prawo zamówień publicznych narzuca także pewne wymogi kryteriom oceny ofert. Kryteria te zależą od rodzaju przetargu. Najistotniejszym i często jedynym kryterium jest cena, ale dokumenty przetargowe definiują jednocześnie zarówno warunki udziału w przetargu, jak i warunki realizacji zlecenia, dając zamawiającemu możliwość wykluczenia części wykonawców i odrzucenia części ofert. Wykluczani są oferenci, którzy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, np. nie zabezpieczyli oferty odpowiednią gwarancją wadialną. Odrzucane są oferty niespełniające wymagań ujętych w dokumentach przetargowych, np. nieobejmujące wszystkich prac przewidzianych do realizacji zgodnie z dokumentami przetargowymi.

Skala środków finansowych przeznaczonych na realizację danego kontraktu przez zamawiającego jest utrzymywana w tajemnicy do momentu publicznego otwierania ofert. Jeśli wszystkie oferty są wyższe od środków przeznaczonych na realizację, zamawiający może odstąpić od podpisania kontraktu.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii